Publicacions (tria) / Publications (selection)

Vila, F. Xavier. «¿Quién habla hoy en día el castellano en Cataluña? Una aproximación demolingüística». En El español en contacto con las otras lenguas peninsulares, editat per Dolors Poch Olivé, 133-58. Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2016.
Vila, F. Xavier (2015) «¿Qué pasará con las lenguas  dominantes y la minoritarias?» En 40 preguntas clave para el futuro, editat per Albert Bosch, 283-84. Barcelona: Grupo Z.
·
Vila, F. Xavier (2016) «Sobre la vigència de la sociolingüística del conflicte i la noció de normalitat lingüística». Treballs de Sociolingüística catalana 26, 199-217.
 –
Vila, F. Xavier, David Lasagabaster, i Fernando Ramallo (2016) «Bilingual Education in the Officially Plurilingual Autonomous Communities of Spain». En Bilingual and Multilingual Education (online), editat per Ofelia García, Angel Lin, i Stephen May, pàg. 1-13.
Vila, F. Xavier. (2016) «Ressenya: Corongiu, Giuseppe. 2013. Il sardo: una lingua “normale”. Manuale per chi non ne sa nulla, non conosce la linguistica e vuole saperne di più o cambiare idea. Cagliari: Condaghes. 271 pàg. ISBN: 978-88-7356-214- 6». Revista de Llengua i Dret / Journal of Language and Law 65: 247-50. doi:10.2436/20.8030.02.155.

Sendra, Montserrat, i F. Xavier Vila (2016) «L’estatus de les llengües a la República Catalana. una breu anàlisi del desenvolupament del debat». Els Marges 108, núm. 216: 33-50.

Bretxa, Vanessa, Llorenç Comajoan, i F. Xavier Vila (2016) «Is science really English monoglot? Language practices at a university research park in Barcelona». Language Problems and Language Planning 40, núm. 1: 47-68. doi:10.1075/lplp.40.1.03bre.

Vila, F. Xavier (2016) «Una història amb moltes llengües». Barcelona Metròpolis. Una ciutat en transformació, 99.

Illamola, Cristina i Vila, F. Xavier (2015), “Análisis de la posición de los pronombres átonos en construcciones perifrásticasentre escolares de la Región Metropolitana de Barcelona”, en Diálogo de la Lengua, VII, 36-57. ISSN: 1989-1334

Direcció General de Política Lingüística (2015). L’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013. Resum dels factors clau. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística. (autor de capítols 6 i 7, amb Natxo Sorolla)

Vila i Moreno, F. Xavier Vila, i Sorolla Vidal, Natxo (2014) «Els coneixements i els usos del català: una anàlisi sintètica». En II Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana, editat per Direcció General de política Lingüística, 184-91. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Vila, F. Xavier, Bretxa, Vanessa i Comajoan, Llorenç (2014)¿En qué lenguas se hace ciencia? La gestión del multilingüismo en el Parc Científic de Barcelona. RIO Revista Internacional de Organizaciones 13, 111-134.

Bretxa, Vanessa i Vila, F. Xavier (2014) L’evolució dels usos lingüístics dins l’aula des de sisè de primària fins a quart d’ESO. Revista de Llengua i Dret, 62, 106-123.

Vila, F. Xavier (2014) «Promoting language use in the school environment: some lessons from the catalan-speaking regions». En Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco and Soziolinguistica Klusterra. Talking Pupils: The Arrue Project 2011: Research Results and Contributions of Experts, 137-54. Vitoria-Gasteiz: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco.

 Versión castellana: Vila, F. Xavier (2014) «Promoción del uso lingüístico en el ámbito escolar: lecciones desde Cataluña». En Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco y Soziolinguistica Klusterra. Comportamiento lingüístico del alumnado. Proyecto Arrue 2011. Resultados de la investigación. Contribución de los expertos, 139-54. Vitoria-Gasteiz: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco.

 Euskaraz: Vila, F. Xavier (2014) «Eskola-giroan hizkuntza-erabilera sustatzea: zenbait irakaspen Kataluniatik». En Hezkuntza, Hikuntza Politika eta Kultura Saila eta Soziolinguistica Klusterra 2011ko Arrue Proiektua Ikasleak hiztun. Ikerketaren emaitza. Adituen iritzi-azalpenak, 135-50. Vitoria-Gasteiz: Hezkuntza, Hikuntza Politika eta Kultura Saila.

Vila, F. Xavier (2014) «Language policy, management and planning». In: Fäcke, Christiane (ed.). Manual of Language Acquisition. Berlin: De Gruyter, pàg. 50-68.

Vila i Moreno, F. Xavier (2013) «Ikuspegi zabaleko ikerkuntza soziolinguistikoaren hainbat oinarri». BAT Soziolinguistika Aldizkaria 87-88, 2-3, 81-109.

Vila, F. Xavier (2014) «Els principals reptes per a les polítiques lingüístiques educatives a la Catalunya independent». Cercle XXI. Butlletí virtual, 13. 10 de febrer.

Vila, F. Xavier (2013) «Algunes nocions essencials de sociolingüística per a docents de primària i secundària». Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura 60: 9-17.

Arnau, Joaquim and Vila, F. Xavier (2013) Language-In-Education Policies in the Catalan Language Area. In: Arnau, J. (ed.) Reviving Catalan at School Challenges and Instructional Approaches. Bristol: Multilingual Matters, 1-28.

Comajoan, Llorenç; Vila, F. Xavier; Bretxa, Vanessa; Sorolla, Natxo; Tenorio, Xavier; Melià, Joan (2013). “Els usos lingüístics en família i amb amics de l’alumnat autòcton i al·lòcton de sisè de primària a Catalunya, Mallorca i la Franja”, dins de Vila, F. Xavier; Salvat, Eulàlia (ed.) (2013). Noves immigracions i llengües. Barcelona: MRR Editorial, 29-76.

Vila, F. Xavier; Sorolla, Natxo; Larrea, Imanol (2013). “Les vies per als aprenentatges lingüístics del jovent d’origen marroquí establert a Catalunya”, dins de Vila, F. Xavier; Salvat, Eulàlia (ed.) (2013). Noves immigracions i llengües. Barcelona: MRR Editorial, 147-198.

Vila, F. X. (2013). It’s always been there. In L. Castro (Ed.), What’s Up with Catalonia?: The Causes Which Impel Them to the Separation. Asfield, Mass., USA: Catalonia Press, 31-38.

Vila i Moreno, F. Xavier (2012). Catalonia. In G. Extra & Yağmur, K. (Ed.), Language Rich Europe. Trends in Policies and Practices for Multilingualism in Europe . Cambrige: British Council / Cambridge University Press, (p. 201-207) [Traduït a 20 llengües aquí/ Here translated into 20 languages]

Bretxa, Vanessa, i Vila i Moreno, F. Xavier. 2012. “Els canvis sociolingüístics en el pas de primària a secundària: el projecte RESOL a la ciutat de Mataró.” Treballs de Sociolingüística Catalana 22, 93-118.

Vila i Moreno, F. Xavier. 2012. “Algunes bases per a la recerca sociolingüística en sentit ampli.” Dins: Vila i Moreno, F. Xavier (ed.).2012. Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 11-24.

Vila i Moreno, F. Xavier i Mireia Galindo. 2012. Sobre la història i l’extensió de la norma de convergència lingüística a Catalunya. Dins: Vila i Moreno, F. Xavier (ed.).2012. Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 31-45.

Vila i Moreno, F. Xavier (2012) Síntesi dels resultats clau del Projecte Language Rich Europe a Catalunya.

Vila i Moreno, F. Xavier, Bretxa i Riera, Vanessa i Comajoan i Colomé, Llorenç. 2012 “Llengües i globalització en el món de la recerca: els coneixements i els usos lingüístics al Parc Científic de Barcelona“. Caplletra. Revista Internacional de Filologia 52, 35-64.

Vila i Moreno, F. Xavier.2011. “La recerca sociolingüística educativa escolar als països de llengua catalana: elements per a un balanç.” Treballs de Sociolingüística Catalana 21, 205-219.

Vila i Moreno, F. Xavier (2011) “El català, llengua de ciència: present i reptes de futur”. Simposi: La posició de les llengües mitjanes com a eines científiques, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 21/6/2011

Vila i Moreno, F. Xavier. 2011. L’articulació dels parlars flamencs en el continuum lingüístic neerlandòfon. In: Actes del I Simposi Internacional sobre Situació i Perspectives del Plurilingüisme a Europa. València 2008. València: Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 41-56.

Vila i Moreno, F. Xavier. 2011. Language in education policies. In: M. Strubell i Trueta and E. Boix-Fuster (eds.) Democratic policies for language revitalisation. The case of Catalan. Basingstoke, England: Palgrave, 119-149.

Vila i Moreno, F. Xavier i Sorolla Vidal, Natxo (2011) «Capítol 5: Les llengües en els usos interpersonals i en el consum mediàtic i cultural.» Dins: Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2008. Volum I. Les llengües a Catalunya: coneixements, usos, transmissió i actituds lingüístics, pàg. 101-135.

Vila i Moreno, F. Xavier i Sorolla Vidal, Natxo (2011) « Capítol 6: Els grups segons els usos lingüístics.» Dins: Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2008. Volum I. Les llengües a Catalunya: coneixements, usos, transmissió i actituds lingüístics, pàg. 136-149.

Vila i Moreno, F. Xavier, Natxo Sorolla, i Imanol Larrea. 2010. “Les trajectòries lingüístiques dels joves d’origen estranger a Catalunya.” Informe de recerca. Secretaria per a la Joventut, Barcelona.

Vila i Moreno, F. Xavier. 2010. “Praat mar frysk! (“Senzillament, parla’m en frisó”) La situació del frisó i la política lingüística a Frísia.” Revista de Llengua i Dret 53, 187-211.

Vila, F. Xavier (2010). “Comentaris per a emmarcar els resultats de l’Enquesta sobre la revernacularització del valencià a la ciutat d’Alacant“. A: B. Montoya Abat, F. X. Vila i Moreno, i E. Gomàriz i Auró (eds.).  Actes de les Jornades sobre la revernacularització del valencià a la ciutat d’Alacant Benicarló: Onada edicions, p. 57-69.

Vila i Moreno, F. Xavier, Llorenç Comajoan Colomé, Vanessa Bretxa i Riera, i Liliana Arroyo Moliner. 2009. “El multilingüisme al Parc Científic de Barcelona: Coneixements, usos i necessitats lingüístics.” Estudi per al Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística de la UB. Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació CUSC-PCB/UB, Barcelona.

Vila i Moreno, F. Xavier. 2009. “Making choices for sustainable social plurilingualism: some reflexions from the Catalan language area.” Dins: International Perspectives on Bilingual Education: Policy, Practice, and Controversy edited by J. Petrovic. Charlotte, N Caroline: Information Age Publishing series, 131-154.

Galindo Solé, Mireia i F. Xavier Vila i Moreno. 2009. “Els factors explicatius dels usos lingüístics informals entre l’alumnat català: llengua inicial, xarxes socials, competència i llengua vehicular d’ensenyament.” Noves SL Hivern.

Vila i Moreno, F. Xavier. 2008. “Language-in-education policies in the Catalan language area: models, results and challenges.” AILA Review 21:31-48.

Vila i Moreno, F. Xavier. 2008. “Catalan in Spain.” in Multilingual Europe: Facts and Policies edited by G. Extra and D. Gorter. Berlin: Mouton de Gruyter, pag. 157-183.

Vila i Moreno, F. Xavier. 2008. Potencialidades y límites en la promoción de la lengua del sistema educativo. Lecciones (extrapolables) a partir del caso catalán. Sociolinguistica Klusterrare I. Jardunaldia 29 febrero 2008. Donostiako Filosofia eta Hezkuntza Zientzen Fakultatea.

Vila i Moreno, F. Xavier. 2008. “Estudis d’implantació terminològica: una aproximació en l’àmbit dels esports.” Pp. 191-196 in Espais Terminològics 2007. Neologia terminològica: el tractament dels manlleus. Barcelona: Eumo Editorial; TERMCAT  Centre de Terminologia.

Nogué Pich, Marina and F. Xavier Vila i Moreno. 2008. “Vejam què passa? Els estudis d’implantació de la terminologia des d’una perspectiva sociolingüística.” Llengua i ús. Revista tècnica de política lingüística 41:71-77.

Vila i Moreno, F. Xavier, Sarah Cassel, Núria Busquet Isart, Joan -Pau Callejón i Mateu, Toni Mercadal Moll, and Josep Soler Carbonell. 2007. “Sense accents? Les contradiccions de l’estàndard oral en els doblatges catalans de pel•lícules d’animació.Revista de Llengua i Dret, 47:387-413.

Galindo Solé, Mireia, Miquel Strubell i Trueta, and F. Xavier Vila i Moreno. 2007. “Eine unterdrückte Sprache wird Gravitationszentrum. Die neue Rolle des Katalonischen in der Schule.” Pp. 107-12o in Kataloniens Rückkehr nach Europa 1976-2006. Geschichte, Politik, Kultur und Wirtschaft edited by T. Esser and T. D. Stagmann. Berlin: LIT Verlag.

Vila i Moreno, F. Xavier (2007) «Una, dues… moltes? Llegües inicials i transmissió lingüística a Catalunya». Dins: Martí i Castells, Joan, i Josep M. Serra (cur.) La multiculturalitat i les llengües. Actes del Seminari del CUIMPB-CL 2006. Barcelona: Consorci de la Universitat Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch, pàg. 137-155.

Vila i Moreno, F. Xavier and Mireia Galindo Solé. 2007. “A pas de pardal? Els usos lingüístics entre l’alumnat de secundària a Catalunya.” Escola Catalana 441:27-31.

Vila i Moreno, F. Xavier. 2006. La recerca en demolingüística al domini català: situació, avenços i limitacions. Participació en el XIX Curs de sociolingüística de la Nucia: Sociolingüística, enquestes i anàlisi de la realitat. Cap a on anem?. 28 d’octubre de 2006.

Vila i Moreno, F. Xavier (coord.). 2006. “La potenciació de la llengua entre infants i joves: del coneixement a l’ús (Conclusions de la comissió ‘Coneixement i ús de la llengua’).” Pp. 103-143 in Conclusions del Consell Assessor de la Llengua a l’Escola. Barcelona: Departament d’Educació i Universitats, Generalitat de Catalunya.

Torres, Joaquim (coord.), F. Xavier Vila i Moreno, Albert Fabà, Vanessa Bretxa i Riera, Natxo Sorolla, and Miquel Àngel Pradilla. 2006. Enquesta sobre els usos lingüístics a Andorra 2004. Llengua i societat a Andorra en els inicis del segle XXI. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Vicepresidència, Secretaria General de Política Lingüística.

Vila i Moreno, F. Xavier. 2005. Barcelona (Catalonia): Language, Educationa and Ideology in an Integrationist Society. In: Witte, E. et al. Language, Attitudes & Education in Multilingual Cities. Brussels: Contactforum – Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 53-86.

Vila i Moreno, F. Xavir (2004) El català i el castellà a començaments del mil·lenni a Catalunya: condicionants i tendències. A: Payrató, Lluís i Vila, F. Xavier (2004) Les llengües a Catalunya. Cicle Joan Coromines III. Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell, 29-51.

Vila i Moreno, F. Xavier i Boix, Emili (2003) La legitimació de les tries lingüístiques en el camp musical juvenil a Catalunya.  In Departament de Cultura, Actes del 2n Segon Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística. Andorra la Vella, 14, 15 i 16 de novembre de 2001 . Barcelona: Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, pàg. 351-368.

Vila i Moreno, F. Xavier (2000) «El moment d’adquisició del català i les seves repercussions sociolingüístiques». En L’ús del català entre els joves., editat per Joaquim Noguero. Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell, 53-61.

Vila i Moreno, F. Xavier (1998) Tout en adaptant les normes. La transformation des normes de choix et d’alternance codique dans l’éducation bilingue en Catalogne. LIDIL. Revue de Linguistique et de Didactique des Languages, num. 18, 35-48

Vila i Moreno, F. Xavier (1995) El castellano en Cataluña. Cuando el entorno prima a una lengua. Cuadernos de Pedagogía 233, 74-75.

%d bloggers like this: