CV breu en català / CV breve en castellano

Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1989) i doctor en Lingüística per la Vrije Universiteit Brussel (1996), és professor titular de Sociolingüística catalana i llengua catalana i, des de novembre del 2017, director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona. Ha impartit docència en diverses universitats de l’àrea lingüística catalana així com en la Humboldt-Universität zu Berlin i en el Graduate Center de la City University of New York. Ha estat director del Màster en Assessorament, Política Lingüística i Serveis Editorials de la Universitat de Barcelona.
Des d’abril del 2010 és director del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC). Anteriorment havia estat el primer director de la Xarxa CRUSCAT (Coneixements, Representacions i Usos del català) de l’Institut d’Estudis Catalans (2004-2009), del Consell Permanent és membre des del 2009.

Especialitzat en sociolingüística i política lingüística, les seves àrees de treball inclouen la demolingüística, la política lingüística comparada, l’anàlisi crítica dels discursos lingüístics i glotopolíticos, el contacte de llengües i la sociolingüística educativa. Ha participat en nombrosos projectes de recerca competitius de nivell català, espanyol i europeu, de finançament públic com privat. És autor d’un bon nombre d’articles científics en revistes indexades (com Language Problems and Language Planning, Language, Culture and Curriculum, Treballs de Sociolingüística, etc.), capítols de llibres, editor de diversos volums, tant en editorials nacionals com internacionals. Entre les seves obres recents cal destacar Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-Sized Languages ​​(2015); Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges (2013); o Noves immigracions i llengües (2013) (veg. llibres i altres publicacions). Ha assessorat diverses institucions públiques i privades en temes de sociolingüística i política lingüística, entre les quals els Departaments de Cultura i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Kluster de Sociolingüística Basc o el Govern Autònom d’Irlanda del Nord. Realitza assíduament accions de transferència i divulgació del coneixement, inclosa la publicació de nombrosos articles en diversos mitjans de comunicació com els diaris Ara i El Punt-Avui.

Forma part del consell de redacció de la Revista de Llengua i Dret / Journal of Language and Law, on dirigeix ​​l’àrea de Política lingüística i Sociolingüística des 2016, així com del consell de redacció de la revista en línia de la Universitat de Barcelona LSC – Llengua, Societat i Comunicació. És membre de la Societat Catalana de Sociolingüística, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

CV breve en castellano

Licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona (1989) y doctor en Lingüística por la Vrije Universiteit Brussel (1996), es profesor titular de Sociolingüística catalana y lengua catalana del Departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la Universidad de Barcelona. También ha impartido docencia en varias universidades del área lingüística catalana así como en la Humboldt-Universität zu Berlin y en el Graduate Center de la City University of New York. Ha sido director del Máster en Asesoramiento, Política Lingüística y Servicios Editoriales de la Universidad de Barcelona.

Desde abril del 2010 es director del Centro de Investigación en Sociolingüística y Comunicación de la Universidad de Barcelona (CUSC). Anteriormente había sido el primer director de la Red CRUSCAT (Conocimientos, Representaciones y Usos del catalán) del Instituto de Estudios Catalanes (2004-2009), de cuyo Consejo Permanente es miembro desde el 2009.

Especializado en sociolingüística y política lingüística, sus áreas de trabajo incluyen la demolingüística, la política lingüística comparada, el análisis crítico de los discursos lingüísticos y glotopolíticos, el contacto de lenguas y la sociolingüística educativa. Ha participado en numerosos proyectos de investigación competitivos de nivel catalán, español y europeo, de financiación pública como privada. Es autor de un buen número de artículos científicos en revistas indizadas (como Language Problems and Language Planning, Language, Culture and Curriculum, Treballs de Sociolingüística, etc.), capítulos de libros, editor de varios volúmenes, tanto en editoriales nacionales como internacionales. Entre sus obras recientes cabe destacar Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-Sized Languages (2015); Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges (2013); o Noves immigracions i llengües (2013). Ha asesorado varias instituciones públicas y privadas en temas de sociolingüística y política lingüística, entre las cuales los Departamentos de Cultura y de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, el Kluster de Sociolingüística Vasco o el Gobierno Autónomo de Irlanda del Norte. Realiza asiduamente acciones de transferencia y divulgación del conocimiento, incluida la publicación de numerosos artículos en varios medios de comunicación como los periódicos Ara y El Punt-Avui.

Forma parte del consejo de redacción de la Revista de Llengua i Dret / Journal of Language and Law, donde dirige el área de Política lingüística y Sociolingüística desde 2016, así como del consejo de redacción de la revista en línea de la Universidad de Barcelona LSC – Llengua, Societat i Comunicació. Es miembro de la Sociedad Catalana de Sociolingüística, filial del Instituto de Estudios Catalanes.

 

%d bloggers like this: